Udskriv denne side

Nyheder

Diabetesforeningen Odder Lokalforening har fået nyt navn ”Diabetesforeningen Odder - Samsø Lokalforening.

Det blev besluttet af medlemmerne på generalforsamlingen i Odder tirsdag aften den 13 februar 2018.

Bestyrelserne Samsø og Odder lokalforeninger ønskede en sammenlægning af de to lokalforeninger for at styrke Diabetesforeningen i regionen.

Kørekort

De nye regler for kørekort for mennesker med diabetes betyder, at det er personer med type 2-diabetes, som ikke får medicin for blodsukkeret (diætbehandlede), der sidestilles med raske og dermed kan få udstedt et almindeligt kørekort, der gælder i 15 år.

EU-kommissionen har ændret på reglerne for kørekort til personer med diabetes. De nye regler har tidligere været omtalt på diabetes.dk. Der havde sneget sig en fejlfortolkning ind i forhold til personer med type 2-diabetes.

Det er kun type 2-diabetikere, der ikke får diabetesmedicin, der fremover ligestilles med raske og kan få almindeligt kørekort gældende i 15 år.

De korrekte regler:

 • Personer med type 2-diabetes som ikke får medicin for blodsukkeret (diætbehandlede) bliver ligestillet med raske, og kan derfor få almindeligt kørekort gældende for 15 år.
 • Personer med type 2-diabetes, som får medicin med lav eller ingen risiko for hypoglykæmi (akut, lavt blodsukker) kan få et almindeligt kørekort bevilget for højst 5 år (og ikke som tidligere omtalt i 15 år).
 • Personer med type 2-diabetes, som får insulin, kan få et almindeligt kørekort med en gyldighedsperiode på højst 5 år.

De vigtigste ændringer i de nye regler, som Diabetesforeningen har presset på for at få ændret, er:

 • Natlige tilfælde af hypoglykæmi (akut, lavt blodsukker), hvor det er nødvendigt med hjælp fra andre, tæller ikke med ved udstedelse eller fornyelse af almindeligt kørekort.
 • Gyldighedsperioden for almindeligt kørekort til personer med type 1-diabetes hæves fra 3 til 5 år.
 • Gyldighedsperioden for almindeligt kørekort til type 2-diabetikere, der udelukkende behandles med diæt og ikke får diabetesmedicin, hæves fra 5 til 15 år.

Hvis du har eller gerne vil have stort kørekort eller erhvervskørekort eller har haft tilfælde af hypoglykæmi (akut, lavt blodsukker) i vågen tilstand, hvor du har brug for hjælp fra andre, gælder der specielle regler.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Ændringer i Serviceloven

Til nytår ændres nogle af bestemmelserne i Serviceloven, som blandt andet regulerer udmåling af visse bevillinger og merudgifter. Nogle kommuner orienterer allerede nu om ændringerne, og vi har samlet en række svar på det, det kan betyde for dig.

Ændringen af Servicelovens voksenbestemmelser er en forenkling af de eksisterende regler om udmåling af merudgifter og bevilling af hjælpemidler.

Herunder kan du læse hvad det betyder for dig, som har diabetes:

Det skærpes at støtte efter Serviceloven er subsidiær til anden lovgivning, hvilket betyder, at alle andre muligheder for relevante lovhjemmel skal være undersøgt først.

Ændringerne i Serviceloven træder først i kraft 1. januar 2018 og først derefter vil Diabetesforeningens faktasider blive opdateret.

Merudgifter

Har du hidtil været omfattet af personkredsen for §100, kan du fortsat få dækket dine merudgifter til:

 • Juice/ druesukker
 • Fornyelse af kørekort
 • Diabeteskost (der henvises til Diabetesforeningens kosttakster)
 • Egenbetaling af Insulin

Listen er ikke udtømmende; du kan have andre udgifter, der kan regnes med

Dine sandsynliggjorte merudgifter skal fortsat udgøre minimum 6.408 kr. årligt, svarende til 534 kr. pr. måned. Fremover sker dog en forenkling af udmålingssystemet, således at tilskuddet udgør et standardbeløb indenfor tre intervaller:

 • Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr.-1.500 kr. om måneden udbetales et standardbeløb på 1.000 kr.
 • Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 kr.- 2.500 kr. udbetales et standardbeløb på 2.000 kr.
 • Hvis dine dokumenterede merudgifter udgør mere end 2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter. Det betydet, at merudgifter for mere end 2.500 kr. pr. måned ikke blot skal sandsynliggøres, men i stedet dokumenteres. Det vil i praksis betyde en større dokumentationsbyrde for dig.

Kommunerne skal senest pr. 1. januar 2019 foretage en genberegning af alle merudgiftssager efter de nye regler.  Du kan opleve at din kommune allerede nu varsler en ændring i dine udbetalinger pr. 1. januar 2018. Du kan også opleve, at din kommune venter til der er gået et år fra seneste beregning med at tage de nye regler i brug. Du vil i så tilfælde ikke være berettiget til en efterregulering.

Hjælpemidler

Ændringerne i Serviceloven kan også have betydning for din ansøgning om hjælpemidler. Du vil fortsat have ret til at få betalt 50 procent af et blodsukkerapperat ved anskaffelse, samt det antal strimler som du årligt har behov for til måling af blodsukker.

Dog giver en ny paragraf kommunen mulighed for, i enkle og entydige sager om hjælpemidler, at anvende forenklet sagsbehandling. Det betyder, at kommunen kan afgøre din sag om hjælpemidler alene på baggrund af den modtagne ansøgning, samt allerede foreliggende oplysninger (Servicelovens §113 a).

Dette vil være en fordel for dig, som har et nogenlunde ensartet forbrug af hjælpemidler år for. Her skal kommunen ikke indhente ny lægelig udtalelse med mere ved genvurdering af din sag. Du spares dermed for unødig dokumentation.

I forbindelse med, at reglerne træder i kraft, vil vores faktasider på diabetes.dk også blive ændret til at omfatte de nye regler.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk